{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
150 TL ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA!

Kategoriler

Kişisel Verilerin Korunması

 KVKK AYDINLATMA BEYANI 

1. Konu 

  

İşbu KVKK Aydınlatma Beyanı’nın konusu, Chakra Mağazacılık Ticaret A.Ş.’nin
(“Şirket''), Şirket ile ilişkili tüm
kişilere ait her türlü kişisel veriyi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu'na (''Kanun'') uygun olarak
işlemesine dair esasları belirtmektir. Buna bağlı olarak, Kanun’un 3. maddesi
uyarınca veri sorumlusu olan Şirket, Kanun’un 10. maddesi uyarınca kişisel veri
sahiplerini (çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, danışmanlar,
iş ortakları, hissedarlar, şirket yetkilileri, şirket vekilleri, sözleşme
ilişkisinde bulunulan kişiler ve bu kişilerin çalışanları, her türlü hukuki işlemlerin
muhatabı olan kişiler, ziyaretçileri ve her ne sebeple olursa olsun iletişimde
bulunduğu gerçek ya da tüzel kişiler) işbu KVKK Aydınlatma Beyanı ile bilgilendirmekte
ve aydınlatmaktadır. Şirket tarafından işlenen kişisel veriler ve özel
nitelikli kişisel veriler, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya
elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirket, söz konusu
faaliyetler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta
olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket
ettiğini beyan eder. 

  

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

  

Veri Sorumlusu 

· Şirketin Unvanı : Chakra Mağazacılık Tic. ve A.Ş 

· Adres : Gümüşçay Mah. Menderes Bulvarı 45 Z1 Merkezefendi/ Denizli   

· Vergi No : 2090641633 

· Vergi Dairesi : Gökpınar Vergi Dairesi 

· Mersis No : 0209064163300015 

· Telefon No : 08502419439 

· Elektronik Posta : info@chakra.com.tr 

· Web Adresi : www.chakra.com.tr 

· KEP Adresi : chakra@hs03.kep.tr 

  

Veri Sorumlusu’nun
Temsilcisi: Ahmet DEMİRCİ
a.demirci@chakra.com.tr 

  

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

  

2.1. Kişisel
veriler, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olacak şekilde,
5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya
birkaçına dayanarak, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için veri sorumlusu ya
da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenmektedir. Şirketin yürütmüş
olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kanun başta olmak üzere ilgili
tüm mevzuatlarda ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarında belirtilen
yükümlüklere uygun olarak hareket edilmektedir. Açık rıza verilmesi halinde; 

  

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

  

· Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

· Mesafeli satış sözleşmesi ve müşterilerle
akdedilen diğer sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek 

  

· Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin
Yürütülmesi 

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik
Aktivitelerin Yürütülmesi 

· Talep / Şikayetlerin Takibi 

· E-posta, SMS, whatsapp vb. platformlar
aracılığı ile mesaj, bülten, sair yayınların gönderilmesi 

  

sayılan amaçlarla işlenecek ve işbu aydınlatma metninde belirtilen
kişilerle paylaşılabilecektir. 

  

2.2. Yukarıda
bahsedilen amaçlar dışında, düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından
belirlenen ve Kanun ile diğer mevzuatta belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesini sağlamak üzere de kişisel veriler işlenebilecektir. 

  

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım
Amaçları 

  

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesindeki
esaslar doğrultusunda, Şirket tarafından Şirket’in faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde bu açık
rızaya dayanılarak veya Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrası ile 6. maddesinin 3.
fıkrasında öngörülen veri işleme şartlarının varlığı halinde bu hükümlere
dayanılarak Şirket ile arasında sözleşme ilişkisi bulunan aşağıdaki kişilere sözleşme
konusu ile sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir:  

  

· Ticari faaliyetlerin yerine
getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla Şirket’in iş
ortaklıklarına, bayilerine ya da iştiraklerine, 

· Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin
sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilere ve tedarikçi
çalışanlarına, 

· Hukuk ve vergi danışmanları ile mali
danışmanlar ve varsa diğer danışmanlara, 

· Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin
stratejilerin tasarlanması ve uygulanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlara, 

· İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki
yetkisi dahilinde talepleri ile sınırlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına, 

· Kanun’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara, 

· Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin
olarak banka ve sigorta şirketlerine, 

  

  

  

4. Yurt Dışına Aktarım 

  

4.1. Şirket, kişisel veri sahibinin açık rızasının temini suretiyle kişisel
verileri her zaman yurt dışına aktarabilir.  

4.2. Kişisel veri
sahibinin açık rızasının bulunmaması durumunda ise, Kanun'un 5. maddesinin 2.
fıkrası ve 6. Maddesinin 3. fıkrasında öngörülen, açık rıza aranmadan veri
işlenebilme şartlarının varlığı halinde kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir.
Bu durumda kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler
ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara; yeterli
korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye'deki ve
ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul'un izninin temin edilebildiği
hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. 

  

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve
Hukuki Sebebi 

  

5.1. Kişisel
veriler, Şirketimiz veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından;
internet sitesi, kişisel veri sahibi ile yapılan sözleşmeler, bilgi formları,
anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, Şirket tarafından
düzenlenen eğitim, seminer, fuar ve benzeri ortamlara katılım, Şirket’in iş
ilişkisi içerisinde olduğu ve/veya faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğinde
hizmet aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iletişime geçebileceği ofis ve
diğer fiziki ortamlar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile ve burada
sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar ile toplanmakta
olup, mümkün olan hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası ile alınmaktadır. 

  

5.2. Kişisel veriler, tüm iş süreçlerinde, Şirket'in ticari hayatını
sürdürebilmesi ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde
yerine getirebilmesi amaçları ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan kişisel
veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına dayanılarak, Kanun’un
4. maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, Aydınlatma Metnine içeriğinde arz edilen hüküm ve koşullara
uygun olarak aşağıda belirtilen türde “kişisel veriler” işlenebilmektedir: 

     

Kimlik Verileri   

İsim, soyisim,
 doğum tarihi ve sair kimlik verileriniz      

İletişim Verileri   

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik
 posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz      

Müşteri İşlem Verileri   

Çağrı merkezi standartları gereği tutulan
 sesli görüşme kayıtlarınız gibi sesli ve sair dijital bilgileriniz      

    

    

  

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

  

6.1. Kişiselveri sahibi Kanun’un 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahiptir: 

  

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini
öğrenme, 

· Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin
bilgi talep etme, 

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış
işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

· Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini
isteme, 

· Kişisel veri sahibinin talebi ile düzeltilen
ya da silinen bilgilerin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

  

6.2. Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda
belirtilen haklarını kullanma taleplerini 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış olan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ" uyarınca aşağıdaki bilgiler ve yöntemler ile gerçekleştirebileceklerdir. 

  

Başvuru İçeriğinde
Olması Gereken Bilgiler: 

  

· Başvuru sahibinin adı, soyadı ve başvuru
yazılı ise imzası, 

· Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı ise T.C. kimlik numarası; değilse uyruğu ile birlikte pasaport numarası
veya varsa kimlik numarası, 

· Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim
yeri veya iş yeri adresi, 

· Başvuru sahibinin bildirime esas
elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, 

· Başvuru sahibinin talebinin konusu, 

· Başvuru sahibinin talep konusuna ilişkin
bilgi ve belgeler. 

  

Başvuru Yöntemleri: 

  

· Başvuru sahibi, şahsen Şirket adresine,
ekte belirtilen başvuru formunu (“EK-1”)
doldurarak ıslak imzalı olarak kapalı zarf içinde ve zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile Şirket’in aşağıdaki
adresinde bulunan danışma ofisine elden teslimat yapabilir. 

· Başvuru sahibi, noter aracılığı ile Şirket
adresine tebligat gönderebilir, fakat tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” ibaresi eklenmelidir. 

  

Bunların yanı sıra; 

  

· 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda
tanımlı olan güvenli elektronik imza ile, 

· Mobil imza ile, 

· Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresi
olan chakra@hs03.kep.tr adresine, elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile
birlikte, 

· Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle de başvuru
yapılabilir. 

  

6.3. Kişisel veri
sahibi olarak, talebe ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun
açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun kişisel veri sahibi ile ilgili
olması veya başkası adına başvuru yapılıyor ise bu konuda özel olarak yetkili
olunması ve yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini
içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

6.4. Başvuru
sırasında paylaşılan bilgilerin doğru olarak aktarılmış olması önemli olup, bu
husus Kanun kapsamında veri üzerinde sahip olunan hakların kullanabilmesi için
gereklidir ve yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk ilgili
kişiye aittir. 

6.5. Başvurular en
kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.  

6.6. Kişisel
verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yapılacak başvuruların cevaplanmasının ayrıca
bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili kişiden (başvurucudan) Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

  

7. Bilgilerin
Güncellenmesi Talebi 

  

Kişisel veri sahibi, verilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi
halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerini Şirket adresine veya info@chakra.com.tr e-posta adresine bildirebilecektir. 

  

8. Değişiklikler 

  

Şirket, Kanun’da veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenecek yöntemlerde değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Beyanı’nda
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

  

9. Diğer 

  

Şirket’in veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.chakra.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Politikası” nı inceleyebilirsiniz. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EK-1  

KVKK
Kapsamında Bilgi Edinme Başvuru Formu 

  

Ad
ve Soyad : 

T.C.
Kimlik No : 

(T.C. Vatandaşı
Olunmaması Halinde  

Uyruk, Pasaport veya
varsa Kimlik No) 

Adres

E-Posta : 

Telefon
ve/veya Faks  : 

Talep
Konusu   : 

Açıklamalar 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

İmza